Stanovy OZ Felis Tirnavia

Home / O nás / Stanovy OZ Felis Tirnavia

S T A N O V Y

Občianskeho združenia Felis Tirnavia

podľa zákona č. 83/1990 zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

I. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Úvodné ustanovenia

Občianske združenie Mačky Trnava – Felis Tirnavia (ďalej len „združenie“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb. Združuje chovateľov a majiteľov mačiek s preukazom pôvodu, majiteľov domácich mačiek ako i priaznivcov všetkých druhov mačiek s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov mačiek, ďalej ich rozvíjať šľachtením a ochraňovať ohrozené druhy mačiek, ako aj pomáhať ochraňovať bežnú populáciu mačiek.

§ 2 Názov, sídlo a pôsobnosť združenia

Názov združenia: Mačky Trnava – Felis Tirnavia

Sídlo združenia je na adrese: Lipová 85, 900 27 Bernolákovo

Združenie svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky.

§ 3 Cieľ združenia

 • Cieľom združenia je rozvoj a podpora chovu mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných druhov a plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty, ich socializáciu a podmienky chovu,
 • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí,
 • Vzdelávanie členov v oblasti plemenitby, genetiky, zdravotných hľadísk chovu,
 • Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu cieľov združenia, vrátane možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ,
 • V rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mačiek v útulkoch,
 • Presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné prostredie,
 • Propagácia a osveta starostlivosti o vonkajšie mačky, vrátane podpory kastrácií,
 • Vydavateľská činnosť,
 • Organizovanie výstav za účelom propagácie mačiek, napomáhanie pri organizovaní výstav inými združeniami podobného zamerania..

II. ČASŤ

ČLENSTVO, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

§ 1 Členstvo

Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky ako aj osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. Členom združenia sa môže stať aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky a nemá na území SR trvalý a ani prechodný pobyt. Členom sa môže stať aj dieťa mladšie ako 18 rokov, ak jeho zákonný zástupca podpíše prihlášku a súhlasí s cieľmi a stanovami združenia.

Členstvo v združení vzniká rozhodnutím predstavenstva združenia o prijatí za člena na základe prihlášky o členstvo v združení a po zaplatení členského príspevku.

Členstvo v združení je riadne a čestné. Čestné členstvo odsúhlasuje členská schôdza. Čestný člen nemôže byť členom predstavenstva.

Členstvo v združení zaniká:

 • vystúpením na základe písomného vyhlásenia člena združenia,
 • vylúčením člena zo združenia,
 • nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok v stanovenej lehote,( spravidla do 31.1. príslušného kalendárneho roka)
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia

Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na príslušný kalendárny rok, ani jeho časti.

§ 2 Práva člena

Riadny člen združenia má právo najmä:

 • podieľať sa na činnosti združenia, zúčastňovať sa na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných združením,
 • od 18 rokov veku voliť a byť volený do orgánov združenia v zmysle týchto Stanov,
 • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia a žiadať ich o stanovisko a informácie o plnení uznesení a hospodárení združenia,
 • odvolať sa proti rozhodnutiu predstavenstva združenia k členskej schôdzi združenia,
 • chovať mačky a rozmnožovať čistokrvné mačky, za dodržania podmienok, uvedených v Chovateľských a registračných pravidlách FIFe a v dokumentoch združenia,
 • na zápis svojich odchovov do Slovenskej plemennej knihy mačiek,
 • slobodne zo združenia vystúpiť.

Čestný člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach, schôdzach, výstavách a podujatiach, organizovaných združením.

§ 3 Povinnosti člena

Povinnosti člena sú najmä:

 • dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
 • rešpektovať dokumenty a dodržiavať stanovy združenia OZ Felis Tirnavia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
 • platiť členské príspevky a schválené mimoriadne príspevky v stanovenej lehote,
 • nekonať v rozpore so záujmami združenia a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť povesť združenia,
 • evidovať chované mačky, zabezpečiť ich označenie (čipovanie) v súlade s platnou legislatívou,
 • riadiť sa pravidlami a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky,
 • nepredávať a nedodávať mačky, prostredníctvom priekupníkov so zvieratami, obchodov s chovateľskými potrebami alebo podobných organizácií, neposkytovať mačky na experimentálny výskum či testovanie,
 • nepredávať mačky alebo ponúkať zvieratá na krytie prostredníctvom aukcií, a to ani elektronických,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 • informovať o závažných skutočnostiach súvisiacich s poslaním a činnosťou združenia predstavenstvo združenia a to ihneď ako je to možné, najneskôr však do 30 dní odo dňa, od kedy sa o uvedenej skutočnosti dozvedeli,
 • podporovať propagačné aktivity združenia.

III. ČASŤ

ORGANIZÁCIA A ORGÁNY ZDRUŽENIA

§ 1 Členská schôdza

Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa združenia a oprávnených záujmov členov.

Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo podľa potreby, spravidla raz do roka. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov, je predstavenstvo povinné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 30 dní. Pozvánky musia byť členom odoslané najneskôr 14 dní pred termínom jej konania.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.

Členská schôdza rozhoduje o zániku združenia, o zlúčení združenia, o Stanovách, ich zmenách a doplnkoch, pričom svoje rozhodnutie schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. Ostatné uznesenia a rozhodnutia schvaľuje väčšinou hlasov prítomných členov.

Člen sa môže nechať zastupovať na členskej schôdzi aj iným členom na základe písomného prehlásenia.

Hlasovanie o zmenách v Stanovách a dokumentoch združenia je možné vykonať aj korešpondenčne (napr. e-mailom).

Členská schôdza volí a odvoláva členov predstavenstva , pričom rozhoduje väčšinou hlasov prítomných delegátov.

Voľby členov predstavenstva je možné vykonať aj korešpondenčným hlasovaním (napr. e-mailom).

Členská schôdza schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne mimoriadnych príspevkov pre združenie.

Členská schôdza rozhoduje ako odvolací orgán voči rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení člena združenia. Rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení je konečné.

Členskú schôdzu je možné organizovať aj elektronicky – tzv. meeting room, prítomnosť členov je overovaná na základe prihlásenia cez verifikovaný link (IP) meno a heslo.

§ 2 Predstavenstvo

Predstavenstvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné členskej schôdzi. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhoduje o nevyhnutných záležitostiach v prospech združenia v prípade, ak nie je možné z časových dôvodov členskú schôdzu zvolať.

Predstavenstvo má troch členov, predsedu, tajomníka a člena predstavenstva Členovia predstavenstva sú volení členskou schôdzou na obdobie štyroch rokov.

Predseda a tajomník zastupujú združenie navonok, a to každý samostatne. Sú štatutárnymi orgánmi združenia.

Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne a to osobne alebo elektronicky. Rokovanie zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti tajomník. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný, hlas tajomníka. Rokovanie predstavenstva je verejné, môže sa ho zúčastniť ktorýkoľvek člen združenia.

Predstavenstvo je zodpovedné za hospodárenie združenia. Správu o hospodárení predkladá členskej schôdzi a to vždy za predchádzajúci kalendárny rok.

Predstavenstvo je povinné riadne a včas odvádzať členské príspevky do FFS, zastupovať členov OZ Felis Tirnavia na Valnom zhromaždení FFS, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia hlasovať v prospech OZ Felis Tirnavia. V prípade, ak od Predstavenstva FFS budú vopred zaslané návrhy od jednotlivých členov FFS a v prípade volieb kandidáti, je predstavenstvo povinné tieto zaslať na pripomienkovanie a vyjadrenia sa svojim členom. Je povinné informovať svojich členov o činnosti FFS.

Predstavenstvo má právo, v prípade svojej odôvodnenej neúčasti na VZ FFS, splnomocniť svojho zástupcu.

Predstavenstvo vedie evidenciu členov a evidenciu chovaných zvierat.

Predstavenstvo rozhoduje o vylúčení člena združenia. Vylúčený člen má právo voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať sa na členskú schôdzu združenia.

Voľby do všetkých funkcií v združení sú verejné alebo tajné, podľa rozhodnutia členskej schôdze. Voľby sa môžu uskutočniť aj korešpondenčným hlasovaním (napr. e-mailom).

Mandát sa zvoleným funkcionárom začína dňom ich zvolenia do funkcii a končí na konci volebného obdobia dňom zvolenia nových funkcionárov, alebo odvolaním z funkcie, alebo vzdaním sa funkcie, alebo úmrtím funkcionára. V prípade ukončenia mandátu pred riadnymi voľbami je do 60 dní zvolaná členská schôdza, na ktorej prebehne doplňujúca voľba funkcionára. Zvoláva ju predseda, v prípade, ak by sa vzdal mandátu on, tak tajomník. Dodatočne zvolený člen predstavenstva je volený do konca riadneho volebného obdobia.

Funkcie členov orgánov združenia sú čestné. Funkcionári pri výkone uložených úloh majú nárok na náhradu skutočných nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia členskej schôdze.

IV. ČASŤ

Hospodárenie a finančné prostriedky združenia

§ 1 Hospodárenie

Združenie hospodári so svojim hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Majetok môže byť použitý len na plnenie cieľov združenia.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predstavenstvo. Všetky finančné prostriedky, získané združením ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia.

Združenie má bankový účet, na ktorý sú uhrádzané členské príspevky a cez ktorý sú vykonávané všetky finančné transakcie. Prístup k účtu a právo ním disponovať majú štatutárny zástupcovia združenia.

§ 2 Zdroje finančných prostriedkov

Finančné zdroje pre plnenie úloh združenia sú:

 • dobrovoľné členské príspevky,
 • dary od fyzických osôb alebo právnických osôb,
 • dotácie a granty od právnických osôb, tuzemských či zahraničných,
 • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
 • príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • reklamná, vydavateľská a propagačná činnosť.
 • 2% (3%) z dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • iné príjmy ako napr. dotácie, vecné dary, finančné sponzorstvo.

V. ČASŤ

Zánik združenia, Záverečné ustanovenia

§ 1 Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. Toto rozhodnutie schvaľuje členská schôdza združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

Združenie tiež zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Ak združenie zaniká rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora a rozhodne o použití prípadného likvidačného zostatku v súlade s cieľmi združenia. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze.

§ 2 Záverečné ustanovenia

Pre upresnenie podrobností o činnosti združenia môže združenie vytvoriť interné dokumenty, ktoré nadobudnú účinnosť schválením členskou schôdzou združenia.

Tieto Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením členskou schôdzou a účinnosť dňom ich vzatia na vedomie na Ministerstve vnútra SR.

Združenie vzniklo dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, a to 19.6.2015

Na vzťahy, neupravené týmito stanovami, sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.